Apie ASPnet

"1953 metais UNESCO sukūrė Asocijuotų mokyklų projektą, kuriame šiandien dalyvauja beveik 7000 visų tipų mokyklų iš daugiau nei 160 šalių. UNESCO Asocijuotos mokyklos dirba vardan UNESCO idealų propagavimo. Jos kuria pilotinius projektus, leidžiančius geriau parengti vaikus ir jaunimą kaskart vis sudėtingesnio pasaulio problemų sprendimui. šių mokyklų moksleiviai ir mokytojai turi puikių progų dirbti kartu vardan švietimo, ugdymo metodų ir priemonių tobulinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

ASPnet filosofija

https://kankusta-duo.com/cz/Tinklo filosofija

Akivaizdu, kad švietimas - svarbiausia priemonė skatinti vaikus ir jaunimą siekti UNESCO idealų ir ugdyti gebėjimus atsakyti staigios kaitos, elektroninės eros, globalizacijos, didėjančios nelygybės reiškinių keliamiems iššūkiams. Kokybiško švietimo užtikrinimui reikalingi nedelstini veiksmai.

UNESCO tarptautinė komisija ,,Švietimas XXI amžiui” pasisako už keturių mokymo(si) ,,atramų” stiprinimą:

Mokytis sužinoti;

Mokytis veikti;

Mokytis būti; ir

Mokytis sugyventi

Dalyvaudamos UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veikloje, vykdydamos bandomuosius projektus, ir tokiu būdu stiprindamos šiuos keturis ,,ramsčius”, mokyklos turi galimybę ženkliai prisidėti prie švietimo kokybės pagerinimo.

Mokytis sužinoti

Dažnai pastebime spragą tarp to, ko mokoma klasėje, ir to, kas vyksta aplink mus realiame pasaulyje. Šiandien dar tik besimokantieji rytoj patys priiminės savo pačių ir visos visuomenės gyvenimą įtakosiančius sprendimus. Didelė dalis Asocijuotų mokyklų projekto iniciatyvų skatina jaunus žmones sužinoti daugiau apie gyvybiškai svarbias pasaulines problemas, tokias kaip ginkluoti konfliktai, rasinė, nacionalinė neapykanta, skurdas, priklausomybė nuo narkotikų, aplinkos niokojimas, žmogaus teisių pažeidimai, ir jų sprendimo būdus. Asocijuotų mokyklų projekto iniciatyvos suteikia galimybę gauti prasmingų žinių ir visapusiškai tobulėti.

Mokytis veikti

Dėl besikeičiančių socialinių ir ekonominių sąlygų, ateityje turėsime būti dar labiau mobilesni, lankstesni, imlūs naujiems įgūdžiams ir žinioms. Nebūkime vien pasyviais žinių gavėjais, verčiau jau patys dalyvaukime mokymo procese. Asocijuotų mokyklų tinklo veikla yra nukreipta į mokinius, ji įtraukia ir skatina mokinius ieškoti, rinkti ir analizuoti informaciją ir daryti apibendrinimus. Problemų sprendimo būdai, neprievartinis konfliktų sprendimas, kūrybiškumo ir bendravimo įgūdžių ugdymas yra sudėtinė Asocijuotų mokyklų projekto dalis.

Mokytis būti

Vien tik žinių nepakanka. Žinios turi būti tinkamai naudojamos, tam kad užtikrintų laisvę, lygybę, vieningumą, toleranciją, neprievartą, pagarbą gamtai ir dalijimąsi atsakomybe. Asocijuotų mokyklų tinklas stiprina humanistinius ir etinius švietimo aspektus ir skatina mokinius kritiškai mąstyti, tapti atsakingais pasaulio piliečiais.

Mokytis sugyventi

Gauname daugybę žinių ir patirties, tačiau vis dar neišmokome svarbiausiojo: kaip sugyventi? Gebėjimas sugyventi taikiai ir oriai yra vienas didžiausių iššūkių. Nuo pat įkūrimo pradžios Asocijuotų mokyklų tinklas siekė šio svarbaus tikslo ugdydamas tapatybės, savo vertės, pasitikėjimo savimi ir pagarbos kitoms kultūroms jausmus.

ASPnet istorija

ISTORIJA

UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) yra tarpvyriausybinė Jungtinių Tautų sistemai priklausanti specializuota agentūra. UNESCO konstitucija buvo pasirašyta 1945 m. lapkričio 16 d. ir 20-ies valstybių ratifikuota 1946 m. lapkričio 4 d.

UNESCO konstitucijoje teigiama, kad Organizacijos misija yra prisidėti prie taikos ir saugumo pasaulyje, skatinant valstybių bendradarbiavimą švietimo, mokslo ir kultūros srityse, tokiu būdu siekiant visuotinės pagarbos teisingumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, priklausančioms viso pasaulio žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, kalbos ar religijos.

http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
Lose weight with this method
http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/

Vienas svarbiausių Organizacijos tikslų visuomet buvo taikos ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas švietimo keliu. Nuo jos įkūrimo 1946 m., UNESCO skatinami švietėjai pateikė daugybę naujų idėjų ir pasiūlymų, kaip švietimas galėtų prisidėti prie tarptautinio supratimo. Siekiant paversti šias idėjais konkrečiais veiksmais 1953 m. UNESCO įsteigė Asocijuotų mokyklų tinklą. 2004 m. šis tinklas vienijo apie 7 tūkstančius švietimo institucijų 171 pasaulio šalyje. Asocijuotos mokyklos yra pasižadėjusios skleisti UNESCO idealus, vykdydamos bandomuosius projektus, kurie geriau parengtų vaikus ir jaunimą susitvarkyti su nesibaigiančios kaitos keliamais iššūkiais. Asocijuotų mokyklų mokytojai ir mokiniai dirba kartu tiek savo mokykloje, tiek visame pasaulyje ir kartu kuria naujus švietimo požiūrius, metodus ir priemones.

ASPnet tikslai

Tikslai 
Kadangi Asocijuotų mokyklų tinklas veikia skirtingais lygiais, jo siekius taip pat galėtume suskirstyti į nacionalinius, regioninius ir tarptautinius:

Nacionaliniai: Nacionalinė UNESCO komisija ir Švietimo ministerija yra kviečiamos įkurti mokyklų, kurioms būtų įdomu vystyti veiklą ir vykdyti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama švietimo kokybės gerinimo, ypač humanistinių, kultūrinių, etinių ir tarptautinių švietimo aspektų išryškinimo, veiksmingų mokymo požiūrių, metodų ir priemonių vystymo ir kūrimo. Šiuo tinklu siekiama sukurti multiplikatoriaus efektą, kuomet apie vienų mokyklų pasiektus rezultatus gali sužinoti ir jų patirtį pritaikyti kitos tos pačios šalies, taip pat kitų šalių mokyklos. Yra daugybė atvejų, kuomet Asocijuotų mokyklų tinklas paskatino švietimo reformas ir švietimo sistemos atnaujinimą.

Regioniniai: Šalys, nors ir priklausančios vienam regionui, yra labai skirtingos, tačiau tarp jų egzistuoja daugybė bendravardiklių: kultūra, religija, kalba ir pan. Tuo remiantis, kiekvienas regionas yra skatinamas sudaryti Veiksmų planą, kuriame numatytų ,,svarbiausius projektus”, iniciatyvas ir renginius (regioninius susitikimus, seminarus nacionaliniams koordinatoriams ir mokytojams), taip pat mokytojų ir mokinių mainus.

Tarptautiniai: Dedamos pastangos informacijos mainams Asocijuotų mokyklų tinklo viduje stiprinti, įgyvendinti tarptautinius bandomuosius projektus, specialius renginius, kampanijas, konkursus, skatinti ryšius tarp tinkle dalyvaujančių mokyklų ir kitų institucijų. 

 

ASPnet narių tipai

ASPNET NARIŲ TIPAI

Asocijuotos mokyklos nėra ,,privilegijuotos” mokyklos ar UNESCO mokyklos - jos yra sudėtinė švietimo sistemos dalis ir vadovaujasi nacionalinės švietimos sistemos nuostatais. Mokykla, vadovo sprendimu įsitraukusi į UNESCO Asocijuotų mokyklų projektą ir tapusi ,,bandomąja mokykla”, gali vadintis UNESCO Asocijuota mokykla. Asocijuotų mokyklų tinklui priklauso įvairiausių tipų mokyklos. Nors dauguma jų yra valstybinės mokyklos, tačiau yra ir nemažai privačių ir eksperimentinių mokyklų.

Asocijuotų mokyklų projekte dalyvaujančios institucijos atstovauja ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo pedagoginio švietimo lygmenis.Tinklui priklausančios mokyklos yra išsibarstę visuose pasaulio regionuose: Afrikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno pakrantės valstybėse, Arabų regiono valstybėse, Europoje ir Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerijoke ir Karibų jūros pakrantės valstybėse, valstybėse su skirtingomis kultūrinėmis, ekonominėmis, socialinėmis sistemomis ir skirtingu išsivystymo lygiu.

Visų svarbiausias aspektas vis dėl to yra ne į projektą įsitraukusių mokyklų skaičius, bet jų darbo kokybė: bandomųjų projektų sėkmė, įkvepianti kitas mokyklas imtis panašių iniciatyvų.

Pridėtinė vertė tinklo nariams

Pridėtinė vertė mokykloms 

Didžiausias apdovanojimas mokykloms – reali galimybė, būnant pasaulinio tinklo nare, tobulinti švietimą:

stiprinant keturias mokymo(si) XXI amžiui atramas: mokytis sužinoti, mokytis veikti, mokytis būti, mokytis sugyventi; 
veikiant ,,inovacijų laboratorijų” principu – tobulinant ugdymo turinį, metodus ir priemones; 
bendradarbiaujant su bendruomene, kitomis šalies ir viso pasaulio mokyklomis; 
sulaukiant įvertinimų iš UNESCO, taip pat palaikant tiesioginį ryšį su UNESCO ir Jungtinių Tautų organizacija. 

Pridėtinė vertė mokytojams ir mokiniams 

Didžiausias apdovanojimas mokytojams ir mokiniams yra reali galimybė, dalyvaujant pasauliniame tinkle, tobulinti švietimą:

dalyvaujant bandomuosiuose projektuose, kuriais skatinami UNESCO idealai ir siekiama atnaujinti mokymosi procesą; 
skatinant pedagogų profesinį tobulėjimą, mokinių naujų įgūdžių įgijimą (kūrybiškumas, problemų sprendimas, komunikacijos, informacinės technologijos ir kt.); 
dalyvaujant jungtiniuose projektuose gyvybinės svarbos temomis, taip pat mokytojų ir mokinių mainuose.

Projektų temos

MOKYMOSI IR BANDOMŲJŲ PROJEKTŲ TEMOS

UNESCO Asocijuotos mokyklos yra skatinamos vystyti ir vykdyti bandomuosius projektus keturiomis svarbiausiomis projekto temomis, kurios savaime apima daugybę mažesnių tarpusavyje susijusių potemių:

1. Jungtinių Tautų organizacijos vaidmuo sprendžiant pasaulines problemas: Pasirinkite vieną pasaulinę problemą, pvz.: skurdas, badas, ligos, nedarbas, užterštumas, neraštingumas, kultūrinis tapatumas, moterų klausimai, demografinis sprogimas ir kt., ir analizuokite įvairius šios problemos aspektus vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ieškodami galimų problemos sprendimo būdų, mokiniai geriau suvoks, koks yra konkretus esamas ir galimas Jungtinių Tautų organizacijos ir jos specializuotų agentūrų vaidmuo. Pasaulinių problemų suvokimą skatintų Tarptautinių ir Jungtinių Tautų paskelbtų metų ir dešimtmečių minėjimas.

2. Žmogaus teisės, demokratija ir tolerancija: Kaip atspirties tašką mokyklos dažnai renkasi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Žmogaus teisių švietimo dešimtmetį (1995 – 2004 m.) ir kitus tarptautinius dokumentus. Diskusijos apie juos turi vykti susiejant šias temas su paties mokinio asmenine patirtimi, išsiplečiant į kitų asmenų teises, ugdant supratimą ne tik apie jų teises, bet ir pareigas bei atsakomybę. Dauguma iniciatyvų, susijusių su žmogaus teisėmis, vykdomos siekiant pašalinti netolerancijos, rasizmo, prietarų apraiškas ir stiprinti demokratiją, abipusę pagarbą, pilietinę atsakomybę, toleranciją ir neprievartinį konfliktų sprendimą skatinantį švietimą.

3. Tarpkulūrinis mokymas ir mokymasis: Visuomenėms tampant vis labiau daugiakultūrinėms ir daugiatautėms, kitų šalių ir kultūrų studijos gali vykti ir vietiniu ir nacionaliniu lygiu. Ryšiai gali būti užmegzti su kitų tautybių mokiniais, jų tėvais, vietiniais gyventojais, naujai atsikėlusių grupėmis, kitų šalių ambasadomis ir kultūros centrais. Jie gali būti kviečiami prisidėti rengiant parodas apie jų atstovaujamą šalį, ambasados, kultūros centrai gali atsiųsti lektorių, kuris papasakotų mokiniams apie šalį, jos vaidmenį Jungtinių Tautų šeimoje, ir tokiu būdu skatinti geresnį supratimą, pagarbą kitų tautų papročiams, tradicijoms ir vertybėms. Nors tarptautinis supratingumas prasideda namuose, mokykloje ir bendruomenėje, tarptautinius ryšius lengvai galima užmegzti ir Asocijuotų mokyklų tinklo pagalba.

4. Aplinkos ir pasaulio paveldo apsauga: Ši tema skatina mokinius tarptautinius viso pasaulio gamtą veikiančius reiškinius sieti su asmenine, vietine ar nacionaline tikrove. Jie gali būti raginami bandyti spręsti vietines aplinkosaugos ar paveldo apsaugos problemas, ir tai gali paskatinti juos galvoti kaip tokias pačias ar panašias problemas būtų galima spręsti nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Susiję temos: užterštumo, energijos naudojimo tyrimai, miškų išsaugojimas, jūrų ir atmosferos, dirvožemio erozijos tyrimai, gamtinių išteklių nuoseklus naudojimas, dykumėjimo problema, ,,šiltnamio efektas”, darnus vystymasis, žaliavų perdirbimas, ,,Darbotvarkė 21” ir kitos, taip pat apibendrinanti tema: kaip mokslas prisideda prie žmonijos ateities. Po diskusijų klasėje mokiniai galėtų sumanyti ir įgyvendinti bendruomenę įtraukiančius projektus, kuriais siekiama patenkinti nedelstinus vietinius poreikius.

Kaip veikia ASPnet?

Kaip veikia asocijuotų mokyklų tinklas?

Efektyviam Asocijuotų mokyklų tinklo funkcionavimui užtikrinti būtinas sutarimas ir aktyvus bendradarbiavimas tarp visų tinklo dalyvių ir partnerių: Asocijuotų mokyklų mokytojų ir vadovų, nacionalinio ASPnet koordinatoriaus, nacionalinės UNESCO komisijos ir Tarptautinio projekto koordinavimo skyriaus Paryžiuje. Visiems dalyviams priklauso skirtingi svarbūs vaidmenys, tačiau jie turi vienas kitą papildyti.

Mokykloje

Mokyklos vadovo ir mokytojų vaidmuo

Mobilizuoti mokytojus ir mokinius besidominčius Asocijuotų mokyklų tinklo veikla, netgi jei tokių kol kas tik keletas.

Mokslo metų pradžioje surengti mokytojams susitikimą, kurio metu sutartumėte ir pasirinktumėte temą bandomąjam projektui, aptartumėte ir parengtumėte jo įgyvendinimo planą, numatytumėte jo įvertinimą.

Parengti metinę ataskaitą apie mokyklos veiklą ir pasiektus rezultatus ir nusiųsti nacionaliniam ASPnet koordinatoriui.

Platinti iš UNESCO, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos gaunamą informaciją, leidinius mokykloje, supažindinti su ja mokytojus ir mokinius (galbūt įsteigti ,,UNESCO ASPnet kampelį”J).

Mokslo metų pabaigoje surengti įgyvendintų projektų parodą, pakviesti į ją tėvus ir bendruomenę.

Informuoti apie vykdomus bandomuosius projektus, pasitelkiant mokyklos, miesto, rajono laikraštį, radiją ar televiziją.

Valstybėje

Nacionalinio koordinatoriaus vadimuo

Užtikrinti aktyvų kiekvienos mokyklos dalyvavimą tinkle palaikant nuolatinį ryšį su mokyklomis, organizuojant Asocijuotų mokyklų tinklo veiklą nacionaliniu lygiu.

Teikti mokykloms pagalbą vystant ir įgyvendinant novatoriškas mokymo(si) programas, išbandant naujas ugdymo priemones.

Vertinti bandomuosius projektus pagal mokyklų atsiustas ataskaitas, parengti jų santraukas ir siųsti jas UNESCO būstinei.

Būti tarpininku tarp mokyklų ir UNESCO.

Organizuoti tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius ir mainus.

Palaikyti mokyklų dalyvavimą nacionaliniuose, regioniniuose, tarpregioniniuose ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose ir pan.

Nacionalinės UNESCO komisijos vaidmuo

Skirti ar išrinkti nacionalinį ASPnet koordinatorių.

Kartu su nacionaliniu ASPnet koordinatoriumi organizuoti nacionalinius ASPnet susitikimus.

Būti tarpininku užmezgant ir palaikant ryšius su kitomis šalimis ir UNESCO būstine.

Pasaulyje

Tarptautinio ASPnet koordinavimo skyriaus vaidmuo

Registruoti naujas mokyklas į tarptautinį tinklą, gavus nacionalinės UNESCO komisijos pritarimą.

Nuolat atnaujinti Asocijuotų mokyklų ir nacionalinių koordinatorių sąrašą, leisti šių duomenų katalogą.

Organizuoti tarptautinius renginius, forumus, seminarus ASPnet mokiniams, mokytojams ir nacionaliniams koordinatoriams.

Rengti ir leisti inovacines ugdymo priemones platinimui mokyklose.

Platinti informaciją apie ASPnet veiklą, leidžiant naujienlaiškį, žurnalus, kitus leidinius, taip pat talpinant informaciją į Interneto svetainę.

Siūlyti specifines temas projektams, užtikrinti projektų rezultatų ir projekto pasekoje sukurtų priemonių sklaidą.

Užtikrinti, kad svarbiausiose organizuojamose UNESCO konferencijose švietimo tema būtų įtrauktas ASPnet klausimas.

Užtikrinti, kad ypatingi nacionalinių ASPnet koordinatorių, Asocijuotų mokyklų, švietėjų, pedagogų, mokinių ir vaikų pasiekimai ir nuopelnai tobulinant švietimą būtų tinkamai įvertinami.

Teikti pagalbą užmezgant ryšius su Asocijuotų mokyklų tinklui priklausančiomis organizacijomis.

Kaip tapti ASPnet nare?

Kaip tapti UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo nare? 
Į šį projektą gali įsitraukti kiekviena Lietuvos mokykla, norinti ir galinti imtis eksperimentinės veiklos, susijusios su naujų mokymo metodų ir priemonių Taikos kultūrai ir tolerancijai ugdyti kūrimu, mokykla, kurios moksleiviai ir mokytojai neabejingi tarptautinės svarbos klausimams, domisi pasaulio kultūromis ir norėtų plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitų šalių mokyklomis.

Prieš pateikiant prašymą dėl priėmimo į tinklą rekomenduojama:

Aptarti šią galimybę su visais mokyklos mokytojais, sužinoti jų nuomonę ir pasiūlymus.Toks aptarimas padės pasirinkti temą/as (iš prioritetinių ASP temų), kuriomis kursite ir vykdysite projektus. Kuo daugiau įvairių dalykų mokytojų įsitrauks į programą, tuo įvairesnių projektų galėsite imtis. Be to, pastebime ir patys skatiname tendenciją kurti ir vykdyti projektus, kuriuos vykdytumėte ne tik papildomu laiku, bet kurie būtų integruoti į vieną, kelis ar net į visus mokymo(si) dalykus. Tokiu būdu į projektą įtrauksite ir visą mokyklos bendruomenę.

Skirti projekto koordinatorių/-ę mokykloje.Rekomenduojame skirti netgi ne vieną, o porą koordinatorių, kurie bus atsakingi už dalyvavimą projekte, ataskaitų pateikimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su nacionaliniu koordinatoriumi, kitomis tinkle dalyvaujančiomis mokyklomis. Pagal galimybes sudaryti palankias sąlygas koordinatoriui/-iams dirbti.

Suburti mokyklos komandą, kuri dalyvaus projekte.Nėra tikslaus skaičiaus, kiek narių turėtų būti tokioje komandoje, taip pat nėra griežtų apribojimų, kad kiekviename projekte turi dalyvauti visi komandos nariai ar negali prisijungti kiti, tačiau pagrindinė komanda turi būti ne per didelė - kad kiekvienas narys jaustų atsakomybę už savo ir komandos veiklą ir ne per maža - kad kiekvienas jos narys nebūtų pernelyg užkrautas veikla. Nerekomenduojame, kad komanda sudarytų tik vienodo amžiaus mokiniai ar viena klasė, nes jiems baigus mokyklą ir nepajėgus surinkti ir motyvuoti naujos komandos, mokyklos dalyvavimas projekte gali nutrūkti.

Kartu su mokyklos komanda nuspręsti, kokia užsienio kalba bendrausite (anglų, prancūzų ar ispanų) su tinkle dalyvaujančiomis kitų šalių mokyklomis.Priimta į tinklą, mokykla visą dokumentaciją (metines, projektų ataskaitas, komandiruočių į ASPnet renginius ataskaitas ir kita) turės pateikti dviem kalbomis: lietuvių ir ta, kurią pasirinko.

Nusprendusi stoti į tinklą mokykla turI:

1. parengti projektą/-us pagal UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo prioritetines projektų temas, su kuriuo/-iais stos į UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklą.

2. parengti mokyklos paskutinių dvejų metų trumpą (2 lapai) projektinės veiklos ataskaitą;

3. užpildyti oficialią paraiškos formą dėl priėmimo į tinklą, kurią gausite Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje.

4. parengti prašymą mokyklos direktoriaus vardu Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai dėl priėmimo į UNESCO Asocijuotų mokyklų projekto tinklą;

Stodama į tinklą mokykla įsipareigoja dalyvauti UNESCO Asocijuotų mokyklų projekte ne mažiau kaip dvejus metus. Kiekvienų metų pabaigoje ji privalo atsiųsti savo veiklos (pagal UNESCO ASP prioritetines projektų temas) ataskaitą.

Mokyklų – kandidačių paraiškos įvertinamos ir apsvarstomos Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje. Atrinktos paraiškos yra siunčiamos į UNESCO būstinę Paryžiuje. Po mokyklos dokumentų įvertinimo ir pritarimo mokyklos įtraukimui į tinklą, mokykla pasirašo sutartį su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija ir nacionaliniu ASP koordinatoriumi dėl stojimo į UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklą. Mokyklai išduodamas UNESCO Generalinio direktoriaus pasirašytas UNESCO Asocijuotos mokyklos sertifikatas. Kas dveji metai Asocijuotų mokyklų tinkle dalyvaujančių mokyklų veikla peržiūrima ir įvertinama. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir nacionalinis ASP koordinatorius turi teisę pašalinti iš tinklo neaktyvias, įsipareigojimų nevykdančias ar kitaip sutartį pažeidinėjančias mokyklas. 

Apie ASPnet vardą ir ženklą

Apie UNESCO asocijuotos mokyklos vardo ir ženklo naudojimą 
Naujai į tinklą priimta mokykla gauna UNESCO Asocijuotos mokyklos sertifikatą ir teisę vadinti UNESCO Asocijuota mokykla. 2000 metais organizavus pasaulio mokinių konkursą buvo sukurta UNESCO Asocijuotų mokyklų projekto emblema, kuri simbolizuoja:

Gaublys = Pasaulis

Balandis = Taika

Saulė = Energija, reikalinga, kad būtų taika

Mergaitė ir berniukas = Draugystė ir vieningumas

Knyga = švietimas

Į tinklą priimta mokykla taip pat įgauna teisę naudoti šį ženklą mokyklą reprezentuojančiuose leidiniuose, mokyklos renginių metu, taip pat reprezentacinėse mokyklos patalpose. Mokykla taip pat gali naudoti UNESCO ženklą, tačiau jis gali būti tik užrašuose: UNESCO asocijuota mokykla, UNESCO draugai. 

 


_Mokytis gyventi kartu
_Learn to live together
_Apprendre a vivre ensemble
_Aprender a vivir juntos
   
Interneto svetainę remia AB "Lietuvos telekomas" paramos švietimui programa "Kompasas".