Mokytojams

Rekomendacijos dalyvavimui ,,Didžiojo Volgos upės kelio projekte

Didysis Volgos upės kelias

REKOMENDACIJOS

Tarptautinio projekto koordinatorių seminaro, vykusio š.m. spalio 26-29 d. Kazanėje (Tatarstanas, Rusijos Federacija), dalyviai parengė šias gaires mokyklų dalyvavimui projekte, skirtas pasiūlyti metodus kaip diegti švietimą apie darnų vystymąsi į mokymo programą, kaip šiuo tikslu veiksmingai panaudoti informacines ir komunikacines technologijas, kaip pagerinti projekto koordinavimą. Šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio, jos gali būti laisvai interpretuojamos ir pritaikomos.

Tarptautiniame projekto koordinatorių seminare Lietuvą atstovavo gimnazijos mokytoja Daiva Bukelytė ir Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos mokytoja Antanina Mikalauskienė.

Kaip dalyvauti ,,Didžiojo Volgos kelio” projekte

Projekte ,,Didysis Volgos kelias” dalyvauja 8 UNESCO asocijuotų mokyklų projekte dalyvaujančios Lietuvos mokyklos: 7 iš jų vidurinės ir 1 pagrindinė. Rekomenduojamas mokyklos komandos mokinių amžius yra 14-16 m. Didžioji dalis projekte dalyvaujančių kitų šalių mokyklų taip pat yra vidurinės, nors yra ir keletas pradinių mokyklų. Kiekviena mokykla skyrė mokyklos projekto koordinatorių, kuris bus atsakingas už visos mokyklos komandos darbo organizavimą. Nacionalinis projekto koordinatorius – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato programų vadovė Liliana Bugailiškytė.

Projekte dalyvauja šios Lietuvos mokyklos.

Oficialios projekto kalbos yra anglų ir rusų, tačiau bendru sutarimu su užsienio partnerėmis mokyklos gali bendrauti ir kitomis kalbomisJ

Iš viso projekte dalyvauja mokyklos iš 16 valstybių. Visas projekte dalyvaujančias mokyklas jau galima rasti oficialioje projekto Interneto svetainėje http://gvrr.unesco.ru.

Rekomendacijos mokykloms ruošiantis projektui:

 • pasistengti sudominti ir įtraukti į projektą (arba bent pristatyti projektą) kuo daugiau skirtingų dalykų mokytojų (istorija, geografija, biologija, ekonomika, matematika, ekologija, dailė, muzika, kalbos, informatika ir kt.);
 • naudojantis projekto Interneto svetaine (http://gvvr.unesco.ru/) susirasti projekto partnerę kitoje šalyje, su kuria dalinsitės mintimis, idėjomis, informacijos šaltiniais, projekto eigoje sukurta metodine medžiaga ir pan., taip esant galimybėmis organizuosite mokytojų ir mokinių mainus;
 • atlikti apklausą prieš ir po projekto, parengiant mažą klausimyną mokiniams, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį ir žinių apie darnų vystymąsi, vietos ir Pasaulio paveldą ir informacines technologijas lygį. Klausimynas – tai ne testas, o tik priemonė mokytojams pamatuoti žinių lygį apie vieną arba visus iš trijų projekto komponentų ir palyginti rezultatus prieš ir po projekto;
 • pasirinkti vieną iš trijų pagrindinių tyrimo sričių:

i) darnus vystymąsis ir Pasaulio paveldas: socialiniai ir ekonominiai veiksniai;

ii) darnus vystymąsis ir Pasaulio paveldas: aplinkos apsauga;

iii) darnus vystymąsis ir Pasaulio paveldas: kultūriniai veiksniai.

Akivaizdu, kad šios temos yra persipynę ir pradėję darbą būtinai paliesite ir kitą ar visas temas, tačiau šiuo pirmuoju projekto etapu rekomenduojama susikaupti tik ties viena iš šių temų.

Pasirinkus vieną iš temų, mokykla turi apžvelgti ir pasirinkti kelias potemes ir siūlomas veiklos formas:

A.Mokymosi tikslai

Žinios: padėti mokiniams įgyti žinių ir suvokti:

· darnaus vystymosi ir jo veiksnių svarbą;

· esmines ekonomines, socialines, aplinkosaugines ir kultūrines regiono problemas ir koks jų sąryšis su būtinybe užtikrinti darnų vystymąsi;

· didžiausias grėsmes Pasaulio paveldo vietovėms ir biosferos rezervatams regione ir galimus sprendimo būdus.

Požiūriai: paskatinti mokinius:

· puoselėti vertybes ir teisingą elgesį darnaus vystymosi atžvilgiu;

· aktyviai įsitraukti į vietos paveldo, Pasaulio paveldo vietovių ir biosferos rezervatų apsaugą;

· suvokti ir didžiuotis savo kilme, tapatybe, puoselėti nematerialų tautos paveldą bei gerbti kitų tautų tapatybę, puoselėti kultūrų įvairovės vertybę.

Įgūdžiai: paskatinti mokinius ugdyti įgūdžius:

· tyriamojo darbo, informacijos paieškos ir analizavimo, kritiško mąstymo ir atsakingo sprendimų priėmimo;

· kalbos (gimtosios ir užsienio), kaip bendravimo su kitų šalių mokiniais priemonės;

· informacinių technologijų naudojimo mokymosi procese, taip pat kaip bendravimo su kitų šalių mokiniais priemonės.

Veiklos temos

Darnus vystymasis gali būti trumpai apibūdinamas kaip ,, vystymasis, patenkinantis šiandienos poreikius, tačiau nesumažinantis ateities poreikių patenkinimo galimybės”. Darnus vystymasis apima visas žmogaus veiklos sritis, tačiau projekte siūlome tik tris temas:

https://kankusta-duo.com/cz/Ekonominiai ir socialiniai veiksniai: mokiniai gali analizuoti ekonominius ir socialinius gamtos ir kultūros paveldo aspektus, taip pat turizmą kaip atsakingos ir subalansuotos žmonių veiklos sritį: skirtumai tarp masinio ir subalansuoto turizmo, šalies turizmo industrijos struktūra. Galima analizuoti kaip administruojamos, valdomos, populiarinamos Pasaulio paveldo vietovės – tuo tikslu galima organizuoti susitikimą su Pasaulio ar vietos paveldo vietovės administracijos atstovu ir padiskutuoti kaip jie vertina turizmą: ar jis padeda išlaikyti ir saugoti paveldo vietovę? ar atvirkščiai - jis kelia grėsmę vietovei?. Kitas svarbus aspektas, nusipelnantis gilesnės analizės, yra turizmo įtakojami kultūriniai pokyčiai: ar turizmo atnešamą naudą tolygiai jaučia visa bendruomenė? Ar jis keičia vietinių žmonių gyvenimo būdą? Bendruomenės socialinę organizaciją? Kaip turizmas keičia vietos kultūrą ir tapatybę? Kaip turizmas prisideda prie skurdo pašalinimo?

Kita svarbi dimensija yra ekonominė ir pramoninė veikla, kuri sukelia užterštumą, rūgščius lietus, miškų sunykimą, gamtinių resursų išeikvojimą ir pan. Tokia veikla taip pat kelia grėsmę biologinei įvairovei ir lengvai pažeidžiamoms ekosistemoms.

Galima analizuoti komunikacijas ir susisiekimo paslaugas: pvz. Kaip plėtojosi jūrinis žmonių ir krovinių transportas Volgos upe ir Baltijos, Kaspijos ir Juodąja jūromis? Kokios transporto priemonės laikomos tvariausiomis (visiškai ar beveik nekeliančiomis grėsmės darniam vystymuisi)? Kaip jų naudojimas galėtų būti vyriausybės skatinamas?

Taip pat galima analizuoti migraciją ir demografinius pasikeitimus palei Volgos upės krantus ir Baltijos, Kaspijos ar Juodosios jūros krantus. Kokius ekonominius ir socialinius pokyčius jie atnešė? Kada ir kaip? Kokios yra dabartinės tendencijos ir ateities perspektyvos?

Aplinkos apsauga:galima analizuoti žmogaus veiklos įtaką aplinkai. Koks yra komunikacijų urbanizacijos ir industrializacijos poveikis aplinkai? Kaip jie gali būti išmatuoti, sušvelninti ar pašalinti?

Koks tiesioginis aplinkos apsaugos poveikis žmonių gerovei? Sveikatai? Šie klausimai gali būti analizuojami mokymo programoje. Kaip kiekvienas individualiai ar kolektyviškai gali prisidėti prie aplinkos apsaugos?

Kokioms Pasaulio paveldo vietovėms, esančioms palei Volgos upės ir Baltijos, Kaspijos, Juodosios jūros krantus, gręsia pavojus? Kaip šis pavojus galėtų būti sušvelnintas? Kur baigiasi gamtos atsinaujinimo (atsigavimo) ribos? Kokias grėsmes kelia žmogaus veikla? Kokios gamtinės katastrofos galimos Jūsų vietovėje? Kaip su jomis susijusi rizika gali būti sumažinta? Vandens išteklių valdymas, biologinės įvairovės apsauga, žemės išteklių naudojimo planavimas, maisto kokybės užtikrinimas yra svarbus aspektai, galvojant apie darnų vystymąsi, gerą sveikatą ir gyvenimo kokybę.

http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
Lose weight with this method
http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/

Kultūriniai veiksniai: Volgos upė yra geografinis ir kultūrinis koridorius, jungiantis Baltijos, Juodąją ir Kaspijos jūras. Įdomu būtų paanalizuoti istorinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių ir kitų įtakų skirtinguose regionuose panašumus, papročius, istoriją, tradicijas. Šie pastebėjimai leistų daryti išvadas apie visų 16 regiono šalių kultūrines šaknis, išskirtinumus ir bendras kultūrines dimensijas. Paieškokite bendros praeities ir dabarties ženklų. Šaltinis galėtų būti materialus ir nematerialus Pasaulinis paveldas. Kita kryptis – tapatybės kaip įtakų sumos tyrimas.

Kaip mokiniai suvokia savo bendras vertybes, praeitį ir dabartį mokydamiesi vieni iš kitų?

Kultūra sąlygoja mūsų vertybes, gyvenimo būdą ir vartotojiškus įpročius, visa tai labai susiję su darniu vystymusi, todėl žinojimas ir suvokimas yra pirma priemonė jo siekiant.

Potemės:

 • Ekonominis augimas, nesukeliantis grėsmės darniam vystymuisi ir didinantis gyvenimo kokybę (gera sveikata, skurdo pašalinimas) bei to augimo ribos;
 • Teigiamas ir neigiamas masinio turizmo poveikis;
 • Turizmas ir kultūrinis poilsis;
 • Vartojimo tendencijos ir bruožai;
 • Gamtinių resursų eikvojimas;
 • Intensyvios industrializacijos, žemdirbystės ir kitų veiksnių sukeltas užterštumas;
 • Klimato pokyčiai, gamtinių katastrofų prevencija;
 • Žmogaus veiklos ir aplinkos procesų sąveika;
 • Vandens kokybė ir vandens išteklių pakankamumas;
 • Demografiniai pokyčiai ir jų įtaka visuomenei;
 • Žmonių judėjimas (urbanizacija);
 • Santykiai tarp etninių grupių;
 • HIV/AIDS prevencinis švietimas;
 • Pasaulio gamtos paveldo vietovių ir biosferos rezervatų apsauga;
 • Biologinės įvairovės (nykstančių rūšių) apsauga;
 • Judėjimas (prekių, žmonių, idėjų);
 • Svarbiausių vandens kelių (upių, jūrų) išskirtiniai bruožai, žmogaus veiklos keliamos grėsmės, galimi sprendimo būdai;
 • Pagrindiniai vandens kelių naudotojai (žuvininkystės įmonės, pervežėjai ir pan.), teigiami ir neigiami poveikiai;
 • Kultūrinio konteksto svarba skatinant darnų vystymąsi ir Pasaulio paveldą;
 • Nematerialaus paveldo apsauga ir skatinimas;
 • Menų ir dailiųjų amatų vaidmuo užtikrinant darnų vystymąsi ir Pasaulio paveldo apsaugą;
 • Kultūrinis vystymasis, tarpkultūriniai santykiai ir dialogas istoriniame kontekste;
 • Mokyklų, pilietinės visuomenės, vyriausybių ir privataus sektoriaus vaidmuo darnaus vystymosi užtikrinimui.

Siūlomos veiklos:

 • Pasirinkite dvi Pasaulio paveldo vietoves (vieną iš Lietuvos, kitą iš partnerių šalies) ir paanalizuokite turizmo tose vietovėse perspektyvas ir pasekmes;
 • Padarykite kelių kartų vartojimo bruožų apžvalgą: palyginkite rezultatus su partnerių rezultatais;
 • Padarykite tyrimą apie gamtinių išteklių naudojimą Jūsų mieste, kaime, rajone;
 • Įgyvendinkite kampaniją prieš šiukšlinimą ir už žaliavų perdirbimą;
 • Atlikite tyrimą kokie yra potencialūs taršos šaltiniai Jūsų mieste, kaime, rajone ir kokios prevencijos galima būtų imtis;
 • Tirkite vandens kokybę artimiausiame vandens telkinyje, palyginkite skirtingu metu gautus duomenis, apibendrinkite;
 • Atlikite istorinę ekonominio ir socialinio Jūsų miesto, kaimo, rajono vystymosi per paskutiniuosius 100 metų apžvalgą; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Įgyvendinkite projektą, kuriuo išsiaiškintumėte būdus ir priemones siekti ekonominio augimo, gyvenimo kokybės ir darnaus vystymosi bendruomenėje, regione; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Įgyvendinkite projektą, kuriuo išsiaiškintumėte kaip mokyklos ir mokiniai gali prisidėti prie darnaus vystymosi, kaip pilietinė visuomenė ir vyriausybė galėtų tokią veiklą remti; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Pasirinkite šalyje esančią Pasaulio gamtinio paveldo vietovę arba biosferos rezervatą ir palyginkite jį su panašiu objektu Jūsų partnerių šalyje;
 • Atlikite biologinės įvairovės tyrimą Jūsų vietovėje, atskleiskite galimas grėsmes, raskite galimus sprendimo būdus;
 • Pasirinkite netoliese esančią vietovę prie didesnės upės ar jūros ir pastudijuokite jos ypatybes (ekonomines, socialines, kultūrines), taip pat galimas grėsmes šiai vietovei ir galimus jų sprendimo būdus;
 • Pasirinkite vieną iš didžiausių vandens kelių naudotojų (paaiškinimas prie siūlomų potemių) ir pastudijuokite kokią naudą iš jo veiklos gauna bendruomenė, kokia daroma žala ir kaip ji galėtų būti pašalinta;
 • Padarykite klimato pokyčių ir gamtinių katastrofų vietovėje/šalyje apžvalgą; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Atlikite tyrimą apie gyventojų judėjimą iš kaimo į miestą (urbanizaciją) Jūsų vietovėje/šalyje; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Kartu su partneriais įgyvendinkite projektą, kuriuo sieksite žinių apie vietinius papročius, tradicijas, šventes, kaip jie siejasi su paveldu, vertybėmis ir darniu vystymusi;
 • Pastudijuokite vieną specifinę vietos nematerialaus paveldo (muzika, literatūra, dailė, poezija, drama ir pan.) šaką; pasidalinkite rezultatais su partneriais;
 • Surenkite atvirą šventę (šokio spektaklis, vaidinimas, koncertas, paroda) mokykloje, kuria sieksite atkreipti dėmesį ir poreikį darniam vystymuisi, vietos ir Pasaulio paveldo apsaugai;
 • Pastudijuokite kaip per paskutinius 100 metų vystėsi Jūsų bendruomenės kultūra, tarpkultūriniai ryšiai regione, ir kaip jie vystysis ateityje; pasidalinkite savo nuomone su partneriais;
 • Krovinių gabenimo jūriniais ir upių keliais priemonės ir metodai;
 • Skirtingų priemonių tvarumo (sustainability) aspektų įvertinimas;
 • Sprendimų dėl vienos ar kitos priemonės naudojimo pasekmių tyrimas;
 • Lankstinukas keliautojams/turistų maršrutai (informacija apie ekonomiką, gamtą, laiką, kultūrą ir pan.);
 • Vasaros stovyklos (susitikimai su biologijos, fizikos, informacinių technologijų specialistais); žurnalo kūrimas ir leidyba;
 • Tarptautinės ,,misijos”/ekologinės ekspedicijos;
 • Renginių kalendoriaus sukūrimas;
 • Informacinio centro - ,,taikos ir konsensuso teritorijos” sukūrimas;
 • Fotogalerija, Pasaulio paveldo kaleidoskopas;
 • Mokinių forumai, susitikimai, diskusijos;
 • Patirties pasidalinimas tarp mokytojų;
 • Bendri mokyklų projektai su biosferos rezervatų administracija;
 • Užterštumo žemėlapis (vietovės ir šalies);
 • Apvalusis stalas su mokiniais, švietėjais, studentais, specialistais aplinkos apsaugos tema;
 • Ekologinių plakatų konkursas;
 • Fotoreportažas apie ekologines problemas; pristatymas vietos valdžiai;

PROJEKTO ,,DIDYSIS VOLGOS UPĖS KELIAS” INTERNETO PORTALAS (HTTP://GVRR.UNESCO.RU)

Projekto Interneto portalas yra atviras informacijos šaltinis, skirtas paskatinti ryšius, veiklą ir bendradarbiavimą, teikti priėjimą prie kitų elektroninių šaltinių, kaupti informaciją apie mokyklų patirtį projekte, geriausius veiklos pavyzdžius.

Kaip jis veikia?

Šis Interneto portalas susideda iš skirtingų modulių: interaktyvus forumas, mokyklų, jų veiklos, projektų duomenų bazė. Tai naudingas informacijos šaltinis potencialiems projekto partneriams, kitiems suinteresuotiems dalyviams. Internete bus talpinami ugdymo procese naudingos priemonės: klausimynai, mokymo(si) gairės, pedagoginės praktikos pavyzdžiai ir pan.

Pagrindinės portalo funkcijos:

 • informacijos mainai;
 • naujienų, informacijos apie veiklą ir rezultatus skelbimas;
 • vizualinės informacijos pristatymas;
 • informacijos apie mokyklas paieška.

Ko tikimasi iš mokyklų?

 • Darbas su Interneto portalu turėtų būti integruotas į ugdymo procesą;
 • Portalas gali tapti praktiniu pagrindu paskatinti mokinius ir mokytojus naudoti informacinėmis technologijomis mokymo(si) apie Pasaulio paveldą ir darnų vystymąsi procese;
 • Informacija portale bus nuolat atnaujinama, todėl mokyklos turi būti pasiruošiusios teikti naujausią informaciją apie veiklą projekte (nuotraukos, pranešimai, kita medžiaga);
 • Apie veiklą reguliariai informuoti nacionalinį koordinatorių;

_Mokytis gyventi kartu
_Learn to live together
_Apprendre a vivre ensemble
_Aprender a vivir juntos
   
Interneto svetainę remia AB "Lietuvos telekomas" paramos švietimui programa "Kompasas".