Tarpkultūrinis mokymasis

Pilotinis projektas “Tarpkultūrinis mokymasis Lietuvos mokyklose”

Projektą inicijavo: Šiaulių rajono Kūrybinės raiškos centras

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV, Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Internationaler Bund E.v./Frankfurt (Vokietija).

Projekto vykdymą stebi ir prižiūri projekto valdymo grupė, kurios pagrindinė užduotis nustatyti projekto veiklos gaires ir vadovauti projekto vykdymui.

Projekto pradžia – 2004 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2005 m. rugsėjo 30 d.

Tikslinės grupės ir jų atranka

1) Mokytojai ir socialiniai pedagogai, dirbantys mokyklose ir turintys šiek tiek patirties įgyvendinant tarpkultūrinius projektus ar/ir motyvuoti įgyvendinti papildomo ugdymo modulį savo mokykloje ir taip skleisti tarpkultūrines vertybes savo kolegų ir mokinių tarpe.

2) Jaunimo darbuotojai, dirbantys vietos (jaunimo) nevyriausybinėse organizacijose, turintys patirties tarpkultūriniame mokymesi ir norintys kurti įgyvendinti bendrus projektus kartu su mokyklomis, esančiomis jų kaimynystėje.

3) Mokiniai, besimokantys mokyklose, motyvuoti aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant tarpkultūrinio mokymosi modulį mokyklose.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Projektu siekiama stiprinti Lietuvos mokyklų gebėjimus skleisti tarpkultūrines vertybes ir sudaryti galimybes mokytojams/socialiniams pedagogams/jaunimo darbuotojams ir mokiniams įgyti kompetencijas įgyvendinant tarpkultūrinio mokymosi modulį. Tikslas bus pasiektas per:

- mokytojų/socialinių pedagogų/jaunimo darbuotojų darbo kokybės gerinimą įkvepiant juos ir skatinant jų prisidėjimą prie tarpkultūrinės dimensijos stiprinimo mokyklos programoje ir (jaunimo) NVO veikloje bei bendradarbiavimo tarp mokyklos ir (jaunimo) NVO stiprinimo;

- mokytojų/socialinių pedagogų/jaunimo darbuotojų ir mokinių tarpkultūrinės kompetencijos įgijimą bei tarpkultūrinių/tarptautinių projektų vadybos kompetencijos įgijimą sudarant galimybes pritaikyti žinias ir įgūdžius praktikoje.

Bandomuoju projektu bus siekiama iki 2006 m. integruoti tarpkultūrinio mokymosi modulį į Lietuvos mokyklų programą.

Vertybės ir principai

http://www.fitness-shop.lt/biostenix-sensi-oil-puiki-ausu-higiena/
Problém s nasloucháním? Check<<
http://www.fitness-shop.lt/biostenix-sensi-oil-puiki-ausu-higiena/

Projektas stipriai remiasi tarpkultūrinėmis vertybėmis ir vertybėmis, siejamomis su humanistiniu požiūriu į neformalų ugdymą. Pagrindiniai tarpkultūrinio mokymo(si) principai yra empatija santykiuose su mokiniais; tarpkultūrinių situacijų interpretacija, paremta tolerancijos ir pagarbos vertybėmis; tolerancija nuomonei ir skirtingų požiūrių skatinimas, ir galiausiai, atvirumas asmeniniam supratimui ir sąžiningumas turimoms žinioms (mokymasis naujų dalykų iš mokinių, klaidų pripažinimas ir pan.).

Įgyvendinimo etapai

Projektas yra įgyvendinamas dviem etapais.

I etapas

Pirmo etapo metu (rugsėjis-vasaris, 2004-2005 m.) vykdomi mokymo seminarai mokiniams ir mokytojams/socialiniams pedagogams/jaunimo darbuotojams. Projekte dalyvauja atstovai (1 dalyko mokytojas/socialinis pedagogas ir 1 9-12 klasės mokinys) iš 15 Lietuvos mokyklų, kurie po apmokymų kartu kurs tarpkultūrinio mokymosi modulį ir planuos praktinį tarpkultūrinį projektą.

2004 m. lapkričio 23 – 28 d. - pirmasis 4 dienų mokymo seminaras mokytojams/socialiniams pedagogams.

2005 m. sausio 4 – 9 d. - 4 dienų trukmės mokymo seminaras mokiniams.

2005 m. sausio 25 - 28 d. - 4 dienų trukmės jungtinis seminaras mokytojams ir mokiniams.

Šių seminarų tikslas – įgyti tarpkultūrinio mokymosi kompetencijų. Jungtinio seminaro tikslas – įgyti kompetencijų, reikalingų tarpkultūrinių/tarptautinių projektų organizavimui. Šio etapo metu bus kuriamas tarpkultūrinio mokymosi modulis mokykloms.

II etapas

Antro etapo metu (vasaris-rugpjūtis, 2005 m.) vyks praktinis tarpkultūrinio mokymosi modulio įgyvendinimas mokyklose. Mokytojai ir socialiniai pedagogai kiekvieną savaitę ves tarpkultūrinio mokymosi užsiėmimus siekdami stiprinti mokinių tarpkultūrines kompetencijas. Mokytojai/socialiniai pedagogai kartu su mokiniais kurs ir įgyvendins projektus su tarpkultūrine dimensija. Tai galės būti vietiniai projektais kartu su įvairiomis tautinėmis grupėmis Lietuvoje ar tarptautiniai projektai su kitų šalių partneriais. Pridėtinė šių projektų vertė bus kuriama per bendradarbiavimą su jaunimo darbuotojais iš vietos (jaunimo) NVO. Tai bus praktinė, tikra ir stipriausia tarpkultūrinė patirtis.

Įvertinimas

Projekto metu vyks nuolatinis įvertinimas, kuriuo bus siekiama užtikrinti vykdomos veiklos kokybę. Vyks bendras įvertinimo seminaras visoms mokykloms kartu, kurio metu bus:

- aptariama praktinė tarpkultūrinio modulio įgyvendinimo patirtis, identifikuojamos stipriosios ir silpnosios modulio pusės, įvertinama naudota metodika ir nauda mokiniams;

- įvertinamas poveikis ateities veiklai tarpkultūrinio mokymosi srityje, poveikis asmeniniam augimui, mokyklų ir (jaunimo) NVO stiprėjimui ir pasikeitimai artimiausioje aplinkoje;

- aptariamos galimybės ir kliūtis adaptuoti tarpkultūrinio mokymosi modulį ir kitos Lietuvos mokyklose;

Šio etapo metu bus parengta medžiaga su praktinėmis priemonėmis ir metodika tarpkultūrinio mokymosi integravimui Lietuvos mokyklose.


_Mokytis gyventi kartu
_Learn to live together
_Apprendre a vivre ensemble
_Aprender a vivir juntos
   
Interneto svetainę remia AB "Lietuvos telekomas" paramos švietimui programa "Kompasas".