UNESCO

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) buvo įkurta iškart po II Pasaulinio karo - 1945 m. lapkričio 16d. UNESCO savo veikla siekia prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo stiprinimo vystant bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse. UNESCO yra viena iš Jungtinių Tautų specializuotų agentūrų.

Pagrindinis UNESCO globojamos veiklos tikslas - visuotinės pagarbos teisingumui, įstatymams ir pagrindinėms žmogaus teisėms bei bendravimo (buvo - laisvės) tarp įvairių pasaulio rasių, lyties, religijų ir skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių tobulinimas, kaip yra numatyta Jungtinių Tautų Chartijoje.

Pagrindinės penkios UNESCO funkcijos:

  • ateities švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų studijos;
  • tyrimai ir mokymai skirti žmonijos žinių tobulinimui ir sklaidai;
  • paveldo išsaugojimas ateities kartoms;
  • tarptautinių įgyvendinimo būdų ir rekomendacijų bei ekspertinių žinių parengimas;
  • specializuotos informacijos mainai.


UNESCO nare Lietuvos Respublika tapo 1991 m. spalio 7 d. 
1992 m. spalio 20 d. Lietuvos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį ir patvirtino Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įstatus. 2003 m. birželio 17 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti nauji Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatai.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – tai visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai, tarp kurių - Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir informatikos srityse.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkė – Roma Žakaitienė.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį 4 metams tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariai gali būti skiriami ne daugiau kaip dviem kadencijoms. 2002 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino jau penktą Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį.

Šiuo metu Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje veikia trys komitetai, atitinkantys UNESCO veiklos kryptis: Švietimo ir mokslo komitetas (pirmininkas - akad.prof. Ramutis Bansevičius), Kultūros komitetas (pirmininkas - Jonas Glemža) ir Informacijos ir komunikacijos komitetas (pirmininkas - prof. Renaldas Gudauskas). Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkė, komitetų pirmininkai ir generalinė sekretorė sudaro Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomąjį komitetą.

Įgyvendinti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslus padeda ir Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją aptarnauja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. Tai yra biudžetinė įstaiga, kurioje dirba keturi programų koordinatoriai. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė – Asta Dirmaitė.

Paryžiuje, kartu su kitų šalių atstovais, dirba Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO, kurios nepaprastąja ir įgaliotąja atstove ilgus metus dirbo ambasadorė Ugnė Karvelis. Šiuo metu Lietuvos nuolatinei atstovybei prie UNESCO vadovauja nepaprastoji ir įgaliotoji atstovė, ambasadorė Ina Marčiulionytė.


Lietuva aktyviai dalyvauja UNESCO veikloje.

2003 m. rugsėjo 29 d. prasidėjusioje 32-ojoje UNESCO Generalinėje konferencijoje Prezidentas Valdas Adamkus buvo inauguruotas UNESCO geros valios ambasadoriumi žinių visuomenei.

2002 m. Lietuva baigė darbą kaip Vykdomosios tarybos narė. Tačiau mūsų šalis dalyvavo dviejų UNESCO komitetų - Tarptautinio švietimo biuro (International Bureau of Education) ir Tarpvyriausybinio Egipto muziejų komiteto (Executive Committee of the International Campaign for the establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo) veikloje.

2003 m. Lietuva buvo išrinkta į Pasaulio paveldo komitetą (World Heritage Committee), Tarpvyriausybinį komitetą dėl kultūros vertybių grąžinimo ir restitucijos vertybės kilmės šaliai neteisėto pasisavinimo atveju (Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation - ICPRCP) bei į Tarpvyriausybinį Egipto muziejų komitetą (Executive Committee of the International Campaign for the establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo).

http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
Lose weight with this method
http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/

Lietuvos atstovai yra aktyvūs UNESCO komitetų nariai, dalyvauja ruošiant ir svarstant UNESCO rengiamas tarptautines konvencijas ir rekomendacijas. Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas doc. Eugenijus Gefenas yra tarptautinio Bioetikos komiteto (International Bioethics Committee) narys. Į UNESCO Švietimo informacijos technologijų instituto (UNESCO Institute for Information Technologies in Education) valdančiąją tarybą neseniai išrinktas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vainas Brazdeikis. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys prof. Renaldas Gudauskas buvo UNESCO tarptautinių ekspertų grupės, rengusios pasiūlymus UNESCO Daugiakalbiškumo ir visuotinio prieinamumo naudotis internetine erdve plėtojimo rekomendacijai narys ir atstovavo Rytų bei Vidurio Europos regionui. Svarstant Nematerialaus ir žodinio paveldo apsaugos konvencijos projektą Lietuvos Respubliką atstovavo nematerialaus paveldo specialistė prof. Bronė Stundžienė.

Galime didžiuotis, kad net keturios Lietuvos vietovės yra įtrauktos į Pasaulio paveldo sąrašą. 1994 m. į Pasaulio paveldo sąrašą buvo įtrauktas Vilniaus senamiestis, 2000 m. gruodžio mėn. Kuršių nerija, 2004 m. liepos mėn. Pasaulio paveldo sąrašą papildė Kernavės archeologinė vietovė, o 2005 m. liepos mėn. - Struvės geodezinis lankas.

Lietuva turi net du pasaulinės reikšmės nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrus. 2001 m. gegužės 18 d., pirmąkart paskelbus Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrus, jais tapo Lietuvos Kryždirbystė ir kryžių simbolika. 2003 m. lapkričio 7 d. Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru pripažinta Dainų švenčių tradicija ir simbolika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

2003 m. rugsėjo 29 – spalio 17 d. vykusioje 32-ojoje UNESCO Generalinės konferencijos sesijoje buvo priimta rezoliucija dėl UNESCO minimų datų 2004-2005 metais. Tarp kitų datų, su UNESCO vardu yra minimas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-metis.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos partneriai – Lietuvos Respublikos Seime veikianti parlamentarų – UNESCO rėmėjų grupė, trys UNESCO katedros, UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras, penki UNESCO klubai.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos nuolatine atstovybe prie UNESCO, Lietuvos atstovybe prie Europos tarybos, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus savivaldybe, Vilniaus universitetu, Lietuvos teisės universitetu, Šiaulių universitetu, Valstybine paminklosaugos komisija, Jungtinių Tautų Vystymo programa, Švietimo kaitos fondu, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centru, Nacionaliniu M.K.Čiurlionio dailės muziejumi, Vilniaus senamiesčio atgaivinimo agentūra, Lietuvos naujienų agentūra ELTA, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos bioetikos komitetu, Kuršių nerijos nacionaliniu parku, Kernavės archeologijos ir istorijos muziejumi – rezervatu, Liaudies kultūros centru, Lietuvos AIDS centru, Lietuvos institutu, UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklui priklausančiomis Lietuvos mokyklomis, kitomis įstaigomis bei organizacijomis.


_Mokytis gyventi kartu
_Learn to live together
_Apprendre a vivre ensemble
_Aprender a vivir juntos
   
Interneto svetainę remia AB "Lietuvos telekomas" paramos švietimui programa "Kompasas".